Egyházakra vonatkozó hatályos jogszabályok gyűjteménye

 

A szerkesztés lezárva: 2004. július 1.

 


I. TÖRVÉNYEK

1990. évi IV. törvény a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról (1990_IV_tv.pdf)


1997. évi CXXIV. törvény Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről (1997_CXXIV_tv.pdf)


1996. évi CXXVI. törvény A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról (1996_CXXVI_tv.pdf)


1991. évi XXXII. törvény A volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről (1991_XXXII_tv.pdf)


1949. évi XX. törvény A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA (1949_XX_tv.pdf)
 
 
2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről (2001_LXIV_tv.pdf)
 

1999. évi LXIX. törvény a szabálysértésekrõl (részlet) (1999_LXIX_tv.pdf)
 
 
1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről (részlet) (1999_XLIII_tv.pdf)
 
 
1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről (részlet) (1998_XXVIII_tv.pdf)
 
 
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelettel (részlet) (1997_LXXX_tv.pdf)
 
 
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról (részlet) (XXXI_tv.pdf)
 

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról (részlet) (1996_LXXXI_tv.pdf)
 
 
1996. évi I. törvény a rádiózásról és televíziózásról (részlet) (1996_I_tv.pdf)
 

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról (részlet) (1995_CXVII_tv.pdf)


1995. évi C. törvény a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról
 
 
1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről (1995_LXVI_tv.pdf)
 
 
2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekrõl (2003_CXXIX_tv.pdf)
 
 
1994. évi LV. törvény a termőföldről (részlet) (1994_LV_tv.pdf)
 
 
1994. évi LIV. törvény a gyógyszertárak létesítésérõl és mûködésük egyes szabályairól (részlet) (1994_LIV_tv.pdf)
 
 
1993. évi LXXX. törvény a felsõoktatásról (részlet) (1993_LXXX_tv.pdf)
 
 
1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (részlet) (1993_LXXIX_tv.pdf)

 
1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (részlet) (1993_III_tv.pdf)
 

1992. évi LXXIV. törvény az általános forgalmi adóról (részlet) (1992_LXXIV_tv.pdf)
 

7003/1998. (AEÉ 3.) APEH irányelv Az Áfa-törvény 71. §-ának (5) bekezdése alapján engedélyezhető adóvisszatérítés lebonyolításáról (részlet) (7003_1998_tv.pdf)
 

7007/2000. (AEÉ 2/2001.) APEH irányelv az Áfa törvény 71. §-ának (8) bekezdése alapján engedélyezhető adóvisszatérítés lebonyolításáról (részlet) (7007_2000_tv.pdf)
 

1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (részlet) (1992_LXIII_tv.pdf)
 

1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról (részlet) (1992_XXXVIII_tv.pdf)
 

1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről (részlet) (1992_XXII_tv.pdf)
 

1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról (részlet) (1991_LXXXII_tv.pdf)
 

1990. évi C. törvény a helyi adókról (részlet) (1990_C_tv.pdf)
 

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről (részlet) (1990_XCIII_tv.pdf)
 

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről (2003_XCII_tv.pdf)
 

1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről (részlet) (1978_IV_tv.pdf)

 
II. AZ EGYHÁZAKKAL KÖTÖTT MEGÁLLAPODÁSOK

1999. évi LXX. törvény a Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról, valamint néhány vagyoni természetű kérdésről 1997. június 20-án, Vatikánvárosban aláírt Megállapodás kihirdetéséről (1999_LXX_tv.pdf)


1994/19. Nemzetközi Szerződés a honvédelmi minisztertől MEGÁLLAPODÁS, amely létrejött egyfelől a Magyar Köztársaság, másfelől az Apostoli Szentszék között a Magyar Honvédségnél és a Határőrségnél végzendő lelkipásztori szolgálat tárgyában (1994_19_NSZ.pdf)


1057/1999. (V. 26.) Korm. határozat A Magyar Köztársaság Kormánya és a Magyarországi Református Egyház között 1998. december 8-án létrejött Megállapodás közzétételéről (1057_1999_korm_hatarozat.pdf)


1056/1999. (V. 26.) Korm. határozat A Magyar Köztársaság Kormánya és a Magyarországi Evangélikus Egyház között 1998. december 7-én létrejött Megállapodás közzétételéről (1056_1999_korm_hatarozat.pdf)


1058/1999. (V. 28.) Korm. határozat A Magyar Köztársaság Kormánya és a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége között 1998. október 1-jén létrejött Megállapodás közzétételéről (1058_1999_korm_hatarozat.pdf)


1043/2001. (IV. 20.) Korm. határozat A Magyar Köztársaság Kormánya és a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye között 1998. december 9-én aláírt megállapodás közzétételéről (1043_2001_korm_hatarozat.pdf)


1044/2001. (IV. 20.) Korm. határozat A Magyar Köztársaság Kormánya és a Magyarországi Baptista Egyház között 1998. december 10-én aláírt megállapodás közzétételéről (1044_2001_korm_hatarozat.pdf)


1045/2001. (IV. 20.) Korm. határozat A Magyar Köztársaság Kormánya és a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége között 2000. december 21-én aláírt megállapodás közzétételéről (1045_2001_korm_hatarozat.pdf)


1138/2001. (XII. 26.) Korm. határozat A Magyar Köztársaság Kormánya, valamint a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház között az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótlékáról szóló megállapodások megkötéséről (1138_2001_korm_hatarozat.pdf)


1140/2001. (XII. 26.) Korm. határozat a Magyar Köztársaság Kormánya és a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége között a teljes egészében lezárt zsidó temetők vallási előírásokat és kegyeleti szempontokat tiszteletben tartó fenntartásának, nem zsidó hitközségek tulajdonában álló lezárt zsidó temető fenntartásának, és - kivételesen - használatban lévő zsidó temető felújításának támogatásáról szóló megállapodás megkötéséről (1140_2001_korm_hatarozat.pdf)


III. RENDELETEK

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet A lakáscélú állami támogatásokról (12_2001_korm_rendelet.pdf)


218/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet Az egyházi jogi személyek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól (218_2000_korm_rendelet.pdf)


200/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet A felsőoktatási tanulmányi pontrendszer (kreditrendszer) bevezetéséről és az intézményi kreditrendszerek egységes nyilvántartásáról (200_2000_korm_rendelet.pdf)


188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről (188_1999_korm_rendelet.pdf)


171/1999. (XII. 6.) Korm. rendelet A volt egyházi ingatlanok helyzetének rendezéséről szóló törvényben foglalt általános elidegenítési és terhelési tilalom megszüntetéséről (171_1999_korm_rendelet.pdf)


217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet Az államháztartás működési rendjéről (217_1998_korm_rendelet.pdf)


287/1997. (XII. 29.) Korm. rendelet A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről (287_1997_korm_rendelet.pdf)


99/1995. (VIII. 24.) Korm. rendelet Az egyházi nyugdíjalapok támogatásáról (99_1995_korm_rendelet.pdf)


19/1995. (XII. 13.) BM rendelet a rendőrségi fogdák rendjéről (19_1995_BM.pdf)


61/1994. (IV. 20.) Korm. rendelet A Tábori Lelkészi Szolgálatról (61_1994_korm_rendelet.pdf)


14/2000. (VII. 28.) NKÖM rendelet A Károli Gáspár- és Fraknói Vilmos-díj alapításáról (14_2000_NKOM.pdf)


13/2000. (VII. 14.) IM rendelet a Börtönlelkészi Szolgálatról (13_2000_IM.pdf)


6/1996. (VII. 12.) IM rendelet a szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól (6_1996_IM.pdf)


11/1990. (VI. 13.) IM rendelet az egyházak nyilvántartásának ügyviteli szabályairól (11_1990_IM.pdf)


30/1997. (X. 11.) NM rendelet a javítóintézetek rendtartásáról (30_1997_NM.pdf)


8/1999. (XI. 10.) SzCsM rendelet A külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről (8_1999_SzCsM.pdf)IV. AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

10/1998. (IV. 8.) AB határozat Jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában - dr. Lábady Tamás alkotmánybíró különvéleményével - meghozta a következő


22/1997. (IV. 25.) AB határozat A Magyar Köztársaság nevében


970/B/1994. AB határozat A Tábori Lelkészi Szolgálatról szóló 61/1994. (IV. 20.) Korm. rendelet egyes rendelkezései alkotmányellenességének vizsgálatáról


10/1993. (II. 27.) AB határozat Törvény alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány alapján meghozta a következő


8/1993. (II. 27.) AB határozat Törvény alkotmányellenessége utólagos vizsgálatára irányuló indítvány alapján meghozta a következő


4/1993. (II. 12.) AB határozat Törvény alkotmányellenességének utólagos megállapítására és a törvény megsemmisítésére irányuló indítványok alapján - dr. Schmidt Péter alkotmánybírónak a határozat B) része 1. pontjára, valamint dr. Vörös Imre alkotmánybírónak a határozat B) részére és a C) rész 2. pontjára vonatkozó különvéleményével; továbbá dr. Herczegh Géza alkotmánybírónak a határozat A) részének indokolásából a I.2.b) pontra vonatkozó párhuzamos véleményével - meghozta a következőV. A LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG HATÁROZATAI


BH2001. 479. II. A szülők világnézete, az általuk gyakorolt vallás tanai, hitelvei nem tartoznak a gyermekelhelyezési perre, azok a jogvita elbírálása során nem vonhatóak a bírói mérlegelés körébe [Alkotmány 60. §, 67. § (2) bek., 1990. évi IV. tv. 8. § (2) bek.].


BH1999. 480. A közérdekű cél meghatározása a vallásos meggyőződéshez kapcsolható [Ptk. 74/A. § (1) és (4) bek., 74/B. § c) pont, 74/C. §, 1990. évi IV. tv. 1. §, KK 2. sz.].


BH1999. 292. I. Megvalósítja a vallásszabadság megsértésének bűntettét, aki gépkocsijával az ünnepi körmenet alkalmából tartott vallási ünnepségen részt vevő személyek közé hajtva és pisztolyát a körülötte levő személyek felé fordítva, lelövéssel fenyegetve kényszeríti a körmenetben részt vevőket arra, hogy számára a gépkocsijával való továbbhaladást biztosítsák [Btk. 174/A. § b) pont, 1990. évi IV. tv. 1. §, 2. § (1) bek.].


BH1997. 367. A bíróságnak hivatalból vizsgálnia kell, hogy az egyházként bejegyzett szervezetre vonatkozó változásokat arra jogosult személy jelentette-e be, és a változást arra hatáskörrel rendelkező szerv határozta-e el [1990. évi IV. tv. 9. § (1) és (2) bek., 10. § (1) bek., 12. § (2) bek.].


BH1997. 252. A helyi zsidó hitközség az egyház önálló képviselettel rendelkező szervezeti egysége, amely a szövetség alapszabálya szerint jogi személy, de önálló nyilvántartásba vételére nincs lehetőség [1990. évi IV. tv. 13. § (2) bek., 11/1990. (VI. 13.) IM r. 1. § (2) bek.].


BH1996. 282. Az egyház önálló szervezetét a bíróság a szervezet képviselőjének kérelmére veszi nyilvántartásba, a kérelemhez az illetékes egyházi szerv nyilatkozatát is csatolni kell [1990. évi IV. tv. 12. §, 13. § (2)-(3) bek., Ptk. 77. § (3) bek.].


BH1996. 58. Az egyházi jogi személyiség kérdésében kizárólag az egyház szervei jogosultak dönteni [1990. évi IV. tv. 13. § (3) bek., 15. § (2) bek., 20. § (1) bek.].


BH1994. 696. Egyház megalakításáról legalább száz magánszemélynek együttesen és egybehangzóan kell döntenie [1990. évi IV. tv. 8. § (2) bek., 9. §].

BH1993. 258. Az egyház hozzájáruló nyilatkozata szükséges a társadalmi szervezet megalakulásához, ha annak neve és célja arra utal, hogy a szervezet tevékenysége az egyházéhoz kapcsolódik [1989. évi II. tv. 7. § (1) bek., 1990. évi IV. tv.].

BH1992. 200. Az egyház önálló képviseleti szervvel rendelkező szervezeti egységét az egyház alapszabálya nyilváníthatja jogi személlyé; bírósági nyilvántartásba vételnek azonban nincs helye [1990. IV. tv. 13. §-a (3) bek.].

EBH2002. 757. Az egyház tulajdonában lévő ingatlan kiürítése iránti igény bírói úton érvényesíthető [1990. évi IV. tv. 15. §]

EBH1999. 159 Egyház nem hozható létre elsődlegesen gazdasági jövedelemszerzési célra [1990. évi IV. tv. 8. § (1) bek.].

 
VI. EURÓPAI UNIÓ
 
A TANÁCS 2000. november 27-i 2000/78/EK IRÁNYELVE a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlõ bánásmód általános kereteinek létrehozásáról (2000_78_EK.pdf), angol változat: COUNCIL DIRECTIVE 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation (2000_78_EC_en.pdf)VII. SZERVEZETEK
 
Egyház
 
Magyarországi Krisna-Tudatú Hívők Közösségének alapszabálya
 
Oktatási intézmények
 
Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola
 
Társadalmi szervezetek
 
Bhaktivedanta Alapítvány
 
Gazdasági társaságok
 
BALARÁMA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 

BIOVÖLGY Termelő Betéti Társaság


FESS-SZIG 2002 Építőipari Kivitelező és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság


GOVINDA Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság


LÁL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 

Mandír Beruházó és Ingatlankezelő Korlátolt Felelősségű Társaság


OLEANDER 2000. Kereskedelmi és Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság


"SPEED BIKE" Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság


VÉNU Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság